КУПИ продукт по избор

РЕГИСТРИРАЙ номера на касовия бон ТУК

РАЗБЕРИ ВЕДНАГА ДАЛИ ПЕЧЕЛИШ декоративна възглавница ЕМЕЧО

* Изображенията на наградите са илюстративни

Регистрирай се!

Играта приключи на 31.12.2023 г.

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ

OK

Как да участвам?

Купи продукт по избор от участващите обекти в периода 20.11.2023 г. - 31.12.2023 г.

Регистрирай номера на касовия бон ТУК

РАЗБЕРИ ВЕДНАГА дали печелиш декоративна възглавница ЕМЕЧО

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

* Изображенията на наградите са илюстративни

Награди

* Изображенията на наградите са илюстративни

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „EMEKA“


1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „EMEKA“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, п.к. 9700, бул. Мадара № 48 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1816, ул."Коломан" № 6, Бизнес център Интерленд, ет. 2, ап. офис 2, email: office@mateadvertising.bgи телефон за получаване на информация за играта: 0882618982 (според тарифния план на абоната) в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.emeka.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се съгласяват с Правилата и се задължават да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.emeka.bg . Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки на Организатора – „EMEKA“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 20.11.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 31.12.2023 г.

2.2. Играта сеорганизира и се провежда в търговски обекти по Приложение № 1 – Списък с търговските обекти, участващи в Играта. Приложението представлява неразделна част от настоящите Правила.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра немогат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти под търговска марка “ EMEKA“ (тоалетна хартия “EMEKA“, както и кухненска ролка “EMEKA“) .

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1:

Да закупи в периода на Играта продукт/и под търговска марка „ЕМЕКА“ от търговски обект по Приложение № 1

Стъпка 2:

Да регистрира, безплатно, на интернет страницата на Играта - www.emeka.bg , номера на касовия бон за извършената покупка.

При регистрация участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон за извършената покупка (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта и от търговски обект, посочен в Приложение 1. Върху касовите бонове следва да бъде изписано името на закупения продукт. При неизпълнение на това условие, дължащо се само и единствено на технически причини, името на продукта следва да бъде изписано на ръка с полагане на подпис и печат от служителя, обслужващ касата на съответния търговски обект);

Важно! Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата!

в) чрез падащи менюта да посочи населено място и търговски обект, от който е закупен продукта;

г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.emeka.bg .

5.2.Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3.Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, съответният касов бон се счита за невалиден.

5.4. Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са: декоративна възглавница „Емечо“, с размери: 35х35 см. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 500 броя награди от посочения тип.

6.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7. Теглене и обявяване на печелившите

7.1.Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

7.2.Един участник има право да спечели само една награда за целия период на Играта.

7.3.Теглене на печелившите:

7.3.1.Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Играта. Всички печеливши касови бонове не участват в следващи тегления.

7.3.2.Печелившите участници ще бъдат известени чрез съобщение, визуализиращо се на екрана на устройството, чрез което достъпват сайта на Играта, както и със SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя – 0882618982, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

7.3.3.Освен печелившите участници във всяко теглене, ще бъдат изтеглени и 3 (три) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.3.2 или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи на куриера печелившия касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта ще бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точка т.7.3.2 начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.3.2 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

7.4.Обявяване на печелившите: Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg . Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в Игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

8. Доставка на наградите

8.1.Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

8.2.Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

9. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

9.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.emeka.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

9.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Играта.

9.4. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

9.5. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

9.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен в случаи на умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

9.7 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

9.8. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

9.9. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

9.10. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

9.11. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

10. Прекратяване на Играта

10.1 . Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.emeka.bg , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

11. Защита на личните данни

11.1.Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

11.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност,от съответния участник се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.emeka.bg в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

11.3.Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

11.4.Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

11.5.Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за Играта и предоставени на участниците при регистрация.

11.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.emeka.bg.

11.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com .

11.8.Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

12. Разни

12.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

12.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните Правилата за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Списък с търговските обекти, участващи в КАМПАНИЯТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГАЗИНА

ГРАД

АДРЕС

300 Ан Груп

Варна

бул. Сливница 76

300 Ан Груп

Варна

ул. Гладстоун 12

300 Ан Груп

Варна

ул. Дебър 58 ет.4 офис 22

300 Ан Груп

Варна

ул. Гладстон 10

300 Ан Груп

Варна

ул. Братя Бъгстон 30Д

300 Ан Груп

Варна

Сава Радулов 7

300 Графен Ритейл -

Варна

ул. Йосиф Стоянов 13

300 Графен Ритейл м-

Тополи

с.Тополи, д-р Липов 20

300 Графен ритейл

Варна

Цар Асен 54

300 Крам Комерс БГ

Варна

гръцка махала. ул. Батак 7

300 Крам Комерс БГ-

Варна

ул.Кавала 7

300 Крам Комерс БГ

Варна

ул.Тодор Икономов 15

300 Крам Комерс

Варна

ул. Македония 153

300 Крам Комерс

Варна

ул. Екатерина Симитчиева 9

300 Крам Комерс

Варна

ул. Възраждане 1А

300 Крамкомерс БГ

Варна

ул. Ст. Караджа 35

300 М Трейд Детелина

Варна

пл. Лаврентиий 3

300 М Трейд Детелина 2

Варна

ул. Елин Пелин 57А

300 Магазин Мизия

Девня

ул Христо Ботев 18А

300 Магазинъ Балканъ Горен чифлик

Горен Чифлик

с. Горен Чифлик, Автоспирка

300 Маджестик

Варна

ул Хр. Попович 33

300 Маджестик Младост

Варна

южно от СОУ Г.Милев

300 Палачора Варненчик

Варна

жк.Вл.Варненчик бл.55 вх.1

300 Палачора Искър (Чаталджа)

Варна

ул. Николай Михайловски 13

300 палачора Повеляново

Девня

кв. Повеляново - център

300 Персика Владислав

Варна

ул. д-р Пискюлев 98

300 Премиум 12 Бенковски

Варна

ул. Георги Бенковски 3

300 Премиум 12 Калитин

Варна

ул.Калитин до бл 28

300 Премиум 12 Марица

Варна

ул. Тодор Влайков 11

300 Приморски

Варна

ул.Ген.Колев 75

300 Прогрес 13 м-н Божур

Варна

Цветен, ул. Божур 5

300 Прогрес БГ 13 м-н Подвис

Варна

ул. Подвис с/у бл.27

300 Супермаркет Надежда

Долен Близнак

обл. Варна, с.Долен Близнак, ул.Камчия 151

300 Теро БГ Дубровник

Варна

кв. Левски. ул Дубровник 4

300 Теро БГ м-н Хебър

Варна

ул. Радост бл. 3А

300 Теро Охрид

Варна

ул.Македония 95

300 Триста БГ Вардар

Варна

Ул Капитан Райчо 40

300 Триста БГ Странджа

Варна

ул. Хан Пресиян 15

300 Триста БГ Янтра

Варна

Трошево. Бул. Сливница 187 Г бл.3 вх.3

300 Триста Боровец

Варна

местност Боровец 726 север (бившия м-н Лазарини)

300 Триста Възраждане

Варна

Възраждане с/у бл. 40

300 Тунджа

Варна

ул. Любен Каравелов 68

300 Царевец

Варна

ул. Никулицел 10

300 Чифлика БГ Долни чифлик

Долни чифлик

ул. Централен Площад 48

300 Чифлика БГ Камчия

Долни чифлик

ул. 23 септември 2

300 Шипка

Варна

ул. Шипка 18

Bulmag Трънчев

Шумен

ул. Генерал Столетов 25

Bulmag Трънчев

Търговище

ул. Трапезица 15

Bulmag Трънчев

Търговище

ул. Сюрен 1

Bulmag Трънчев

Търговище

ул. Гладстон 1

Bulmag Трънчев

Варна

Владиславово бул.Константин и Фружин 41

Bulmag Трънчев

Шумен

ул. Искър 7

Bulmag Трънчев

Варна

ул. Андрей Сахаров 2

Bulmag Трънчев

Варна

Чаталджа бул Осми приморски полк 115 Комплекс Варна

Bulmag Трънчев

Търговище

ул. 3-ти Март 20

Bulmag Трънчев

Шумен

бул. Симеон Велики 49

Bulmag Трънчев

Шумен

бул. Велики Преслав 3

Bulmag Трънчев

Шумен

бул. Мадара 30

Bulmag Трънчев

Шумен

ул. Македония 40

Bulmag Трънчев

Шумен

ул. Странджа 21

Bulmag Трънчев

Шумен

бул. Велики Преслав 28

Bulmag Трънчев

Шумен

ул.Дедеагач 8

My Market

Варна

ул. Стефан Стамболов 31-33

My Market

Добрич

ул. Отец Паисий 34

My Market

Варна

Възраждане, ул. Здравко Чакъров 11 ТК Веста

My Market

Варна

Владислав Варненчик до бл. 11

My Market

Варна

ул. Генерал Стефан Тошев 38

My Market

Варна

ул. Андрей Сахаров 11

My Market

Варна

район окр. Болница, ул. Брегалница 65

My Market

Варна

Виница, бул. Цар Борис Трети 1А

My Market

Варна

гръцка махала, ул.Михаил Колони 17

My Market

Варна

Левски, ул. Студентска 4

My Market

Варна

ул. Български орел 2

My Market

Варна

ул. Генерал Киселов 7

My Market

Варна

ул. Македония 25

My Market

Варна

ул. Роза 9

My Market

Варна

ул. Сан Стефано 10

My Market

Варна

ул. Цар Асен 1

My Market

Варна

ул. Цар Освободител 33

My Market

Варна

ул. Владимир Висоцки 6

My Market

Варна

ул.Петко Тодоров 58

My Market

Варна

ул. Васил Чекаларов 16

My Market

Варна

Младост до бл. 104

My Market

Варна

ул. Роза 33

My Market

Аксаково

ул. Петрова Нива 5

My Market

Варна

Аспарухово, ул.Горна Студена 12

My Market

Варна

Младост до бл. 104

My Market

Варна

ул. Студентска 7

АБЦ Бултрейд

Добрич

ул. Каменица 5

АБЦ Добрич

Добрич

ул.Орфей 36

АБЦ Добрич (Пени)

Балчик

ул. Дунав 8

АБЦ Добрич

Добрич

кв. Добротица, ул. ген. Л. Станчев до бл24

АБЦ Добрич

Добрич

ж.к. Дружба 1 No 96

АБЦ Добрич П.Хитов (Болница)

Добрич

ул. Панайот Хитов 34

АБЦ Енерго Бултрейд

Добрич

бул. 25-ти Септември 29

АБЦ Таврия

Добрич

ул. Дунав 18а

АБЦ Таврия

Добрич

бул. 3-ти Март 12 -А

АБЦ Таврия

Генерал Тошево

ул. Опълченска 26

АБЦ Добрич (Шел)

Добрич

бул. Добричка епопея 25

Аквилон

Балчик

ул. Хр.Ботев 21

Андулка Айдемир

Силистра

ул. Лазурна 12

Анет

Бургас

Меден рудник до бл.424

Анет

Бургас

Меден рудник до бл.479

Анет

Бургас

Меден Рудник бл. 215

Анет

Бургас

Братя Миладинови Бл. 57

Анет

Бургас

Меден Рудник до бл.53

Анет

Бургас

Меден Рудник бл.258

Анет

Бургас

Меден рудник Зона В срещу бл.93

Анет

Бургас

Зорница бл 61

Анет

Бургас

Изгрев бл.183

Анет

Бургас

Славейков бл.190

Анет

Бургас

Славейков бл.44

Аракс 84

Варна

ул. Кокиче пред бл.8

Аракс 84

Варна

Централен Кооперативен пазар обект 614

Аракс 84

Варна

ул. Младежка 46

Болеро

Бургас

бул. Хр.Ботев 70

Болеро

Бургас

Славейков бл. 164

Болеро

Бургас

Лазур до бл 71

Болеро

Бургас

ул. Калоян 79

Болеро

Бургас

Меден Рудник до бл.408

Болеро

Бургас

Зорница бл. 47 до вх.В

Болеро

Царево

ул. "Милин Камък" 11

Болеро

Бургас

Лазур бл. 163. вх.1

Болеро

Бургас

Братя Миладинови бл.147

Болеро

Бургас

Ветрен, ул.Ал.Стамболийски N:70

Болеро

Бургас

Изгрев бл 101

Болеро

Бургас

Лазур бл 168

Виктория МКМ

Каварна

ул. Раковска 64

Вълчев

Добрич

ул.Теменуга - 48

Вълчев

Добрич

ул. Бойчо Огнянов 2

Гархулов

Поморие

ул. Долна 5б Общината

Гархулов

Поморие

Поморие до Болница

Гиги Магазин

Карнобат

ул. Д. Благоев 35

Гиги Магазин

Карнобат

ул. "България" 8

Гиги Магазин

Карнобат

ул.Москва 171

Гочев

Бургас

ул. Вардар зад БСУ

Гочев

Бургас

бул. Стефан Стамболов Б

Гочев

Бургас

Зорница между бл.2 и бл.3

Дени 90

Бургас

Зорница бл.77

Дени 90

Бургас

Меден рудник до бл.115

Дени 90

Бургас

ж.к Братя Миладинови, ул.Кавала 10

Дени 90 Славейков

Бургас

Славейков бл.14 до вх.1

Денислав Трейд

Белослав

обл. Варна, гр. Белослав, ул. Кирил и Методий 21, център

Денислав Трейд

Белослав

обл. Варна, гр. Белослав, ул. Роза

Денислав Трейд

Константиново

обл. Варна, с. Константиново, ул. Васил Левски 42

Денислав Трейд

Приселци

обл. Варна, с. Приселци, ул. Шипка 1

Денислав Трейд

Разделна

обл. Варна, с. Разделна, ул. Централна

Денислав Трейд

Пчелник

обл. Варна, с. Пчелник, ул. Дунав 53

Денислав Трейд

Варна

Аспарухово, ул. Новгород 15 А

Диана 77 ООД

Елхово

ул.Търговска 59

Дидон

Сливен

кв. Речица. ул. М.Греков 14

Дидон

Сливен

кв.Речица. ул. М.Греков 11

ЕКВАТОР Победа

Бургас

Победа, ул."Чаталджа" 52

Елеганс

Бургас

ул. Цар Калоян 52

Елеганс

Бургас

ул. Македония 16

Елеганс

Бургас

ж.к. Славейков бл.177

Елит Сливен

Сливен

кв.Речица. ул. Тодор Асенов 12

Елитис

Варна

ул.Дрин 59

Елитис

Бургас

ул. Александровска 58

Елитис

Велико Търново

ул. Магистрална 3

Елитис

Варна

ул. Цариброд 31

Елитис

Варна

ул. Никола Симов 3

Елитис

Стара Загора

бул. Цар Симеон 100

Елитис

Варна

ул.Чаталджаг 49

Ешрефоглу (Пени)

Шумен

бул. Симеон Велики

Жанет

Слънчев бряг

Сл. Бряг до х-л Кубан

Жанет

Несебър

ТЦ на входа на гр. Несебър, грандмаркет

Жанет

Несебър

ул. Струма 23

Жанет

Несебър

ж.к Младост 86А

Жанет

Несебър

Отец Паисий

Живис ООД

Шумен

ул. Строител

Ивел Добрич

Добрич

ул. Батак 11

Ивел Добрич

Добрич

ул. Страцин 14

Ифмар

Силистра

ул. Атанас Янков 43

Ифмар

Силистра

ул. Македония 170

Йоми 3

Велики Преслав

ул.Борис Спиров 45

Кокала

Айтос

ул. Бузлуджа 1

Кокала

Айтос

ул. Хр. Ботев 29

Кокала

Айтос

ул. Васил Априлов 16

Кокала

Айтос

ул. Васил Левски 1

Кулчев (Малвис)

Нови пазар

ул. Цар Освободител 33

Кулчев (Супер)

Нови пазар

ул.Раковска 5

Кулчев (Ротманс)

Нови пазар

ул.Чавдар Войвода 2

Кулчеви (Пени)

Нови пазар

ул. Оборище 22

Кулчеви (Офис)

Нови пазар

ул. Плиска 66А

Кулчеви Полиция

Нови пазар

ул. Плиска 7

Лайф

Добрич

ул. Д-р. К. Стоилов 2

Лайф

Добрич

ул. Кирил и Методий 6

Лешник-Стоян Иванов ЕТ

Дулово

ул. Шуменско шосе 40

БЛЯСЪК 2

Търговище

ул. Гладсон 1

Магат

Върбица

ул.Септемврийско въстание 63Б

Макао

Варна

Виница Бул.ЦАР БОРИС ТРЕТИ 37

Макао

Варна

ул.Топола 12

Макао

Варна

бул.Христо Ботев 18

Мартини Супермаркет

Варна

жк.Младост 2

Мерканто

Сливен

ж.к. Дружба бул. "Бургаско шосе" 61

Мерканто

Сливен

ж.к. Дружба. бл. 20

Мерканто

Сливен

кв. Стоян Заимов бл.99

Мерканто

Сливен

кв. Клуцохор до бл.19

Мерканто

Сливен

пл. Васил Левски

Мерканто

Сливен

ул. Д. Пехливано 2А

Мерканто

Сливен

бул.Стефан Стамболов 50

Мерканто

Сливен

ул. А.Стамболийски

Мерканто

Сливен

бул. П.Хитов бл.20

Меркурий 99

Свети Влас

Свети Влас

Младост Сл. Бряг

Слънчев бряг

ул.Камелия Запад

НаБлизо Дария 07

Варна

Варненчик пред бл.20

НаБлизо Дария 07

Варна

ул. Д-р Л.Попов 5, до паметника

НаБлизо Дария 07

Варна

Чайка бл.51

Овик 94

Варна

ул. Петър Райчев 20

Паралел 92

Силистра

ул. Бойка Войвода 2

Паралел 92

Силистра

ул. Добруджа 18

Паралел 92

Силистра

ул. Симеон Велики 18

Паркмарт

Варна

бул. Цар Освободител 25

Паркмарт

Бургас

ж.к. Лазур, блок 153

Паркмарт

Варна

ул. Васил Друмев 69

Паркмарт

Варна

м-ст Приморски парк 2. 482ш

Пони Дейли-Дългопол

Дългопол

ул. Георги Димитров 24

Примера

Варна

Левски ул.Мир 58

Примера

Белослав

ул. Бельов 2

Примера

Варна

ул. Битоля 8

Примера

Варна

СО Боровец север. сп. Лозар

Примера

Варна

Виница. ул.Цар Борис 3 -

Примера

Варна

ул.Юрий Венелин

Примера

Варна

кв.Младост с/у блок147

Примера

Варна

Виница. ул. Морска звезда 7

Примера

Варна

местност Св. Никола 103

Примера

Варна

ул.Роза 44

Примера

Варна

ул.Солун 3

Рефреш

Варна

бул.Република 15

Рефреш

Варна

Виница, бул. Цар Борис 3ти 37

Риволи

Силистра

ул. Боровинка 2

Риволи

Силистра

Ул Добрич 142

Риволи

Силистра

ул. Дръстър 21

Риволи

Дулово

ул. Васил Левски 32

Риволи

Дулово

ул. Силистренско Шосе 9

Риволи

Силистра

ул. Янко Тодоров 27

Риволи

Силистра

ул. Одеса 6

Риволи

Силистра

ул. Добрич 49

Риволи

Силистра

ул. Димитър Дончев 2 В

СВА - ГАЛ 94

Шумен

ул. Васил Друмев 45

СВА - ГАЛ 94

Шумен

бул. Ришки проход 40

СВА Йоми

Велики Преслав

ул. Стамболийски 6А

СВА Йоми

Велики Преслав

ул. Борис Спиров 88

Славекс

Ямбол

ул. Граф Игнатиев 42А

Славекс

Ямбол

ж.к. Диана бл.6

Славекс

Ямбол

ул. Търговска

Славекс

Ямбол

кв. Дружба 51

Славекс

Веселиново

с. Веселиново , обл. Ямбол, ул. Георги Дражев 28

Славекс

Зимница

с. Зимница, обл. Ямбол, ул. Хан Аспарух 4

Славекс

Тенево

с. Тенево, обл. Ямбол, ул. Георги Димитров 32

Славекс

Ямбол

ул. Каранова 2

Солаков

Добрич

ул. Полк. Дрангов 2

Солаков

Добрич

ул. Кирил и Методи 6

Стар Маркет

Варна

бул. Вл.Варненчик 108

Стар Маркет

Варна

ул. Кюстенджа 24

Стар Маркет

Варна

Ул. Методи Попов

Стар Маркет

Варна

ул. Бр.Меладинови 68

Стар Маркет

Варна

ул. Братя Бъкстон

Стар Маркет

Варна

ул. Калитин 13

Стар Маркет

Варна

ул. Никола Кънев 11

Стар Маркет

Варна

ул. Македония 140

Стар Маркет

Варна

м-ст Ален Мак с/у ВСУ Черноризец Храбър

Стар Маркет

Варна

ул. Цариброд 41

Стар Маркет

Варна

ул. Панагюрище 2

Стар Маркет

Пчелник

с. Пчелник, обл. Варна, ул. Дунав 51

Стар Маркет

Варна

ул. Андрей Сахаров 15

Стар Маркет

Старо Оряхово

с. Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Кирил и Методий 27

Стар Маркет

Варна

бул. Съборни 16

Стар Маркет

Варна

ж.к.Вл.Варненчик 2ри бл.232 партер

Стар Маркет

Варна

бул.8-ми Приморски полк 100

Топ Маркетс

Шумен

ул. Кирил и Методий 66

Триас груп

Варна

Аксаково, ул. Михаил Иванов 7

Трилениум Ситимаркет

Варна

Цветен,ул. Зеленика 2

Трилениум Ситимаркет

Варна

ул. Цар Симеон 36 ЖП Гара

Трилениум Ситимаркет

Варна

Левски, ул. Евлоги Георгиев 59

Трилениум Ситимаркет

Варна

Цветен, ул.Ружа до бл.6

Трилениум Ситимаркет

Варна

Траката, ул.Манол Йорданов 14

Трилениум Ситимаркет

Варна

Златни пясъци до КПП

Трилениум Ситимаркет

Варна

м-ст Свети Никола 117

Трилениум Ситимаркет

Варна

Св. Св. Константин и Елена, ул. 50 1А

Трилениум Ситимаркет

Варна

ул. Анна Феликсова 18

Трилениум Ситимаркет

Варна

Цветен. ул.Роза 15

Трилениум Ситимаркет

Варна

Китайска стена, бул. Осми Приморски полк 135. бл. 36

Трилениум Ситимаркет

Варна

Чайка бл.189 партер

Трилениум Ситимаркет

Варна

Траката ул.14 10

Трилениум Ситимаркет

Варна

Трошево ул.Ивац 3

Трилениум Ситимаркет

Варна

Възраждане ул.Поп Димитър 12

Трилениум Ситимаркет

Варна

Победа 26

Трилениум Ситимаркет

Варна

Свети Никола 60

Унитекс 666

Айтос/Руен

с. Руен, ул. Изгрев 12

Фермер Таспро

Провадия

ул. Дунав 41, градски хали

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Братя Миладинови, ул. Стара планина 12

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Лазур, ул. Перущица 5

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Изгрев, бл 53

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Зорница, бл 75 Кооп

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Зорница, бл. 45

ХМ Томи

Добрич

ул. Христо Ботев

ХМ Томи

Каварна

бул. България 20

ХМ Томи

Добрич

ул. Трапезица 10

ХМ Томи

Добрич

ул. Охрид 6

Централ Плаза

Силистра

ул. Гено Чолаков 1

Паркмарт

София

бул. Алексяндър Малинов 89

Паркмарт

София

Бул. Княгиня Мария Луиза 2

Апетит Кнежа

Кнежа

ул. Христо Ботев 2А

Богат Беден

Монтана

бул. Трети Март 3

Богат Беден

Вършец

ул.Република 31

Богат Беден

Монтана

ул. Н. Й. Вапцаров 6

Богат Беден

Монтана

ул. Захари Стоянов 30

Богат Беден

Брусарци

ул. 23-ти септември 33

Богат Беден

Брусарци

ул. Г. Димитров 68

Богат Беден

Монтана

ул. Захари Стоянов 30

Богат Беден

Берковица

ул. Александровска 6

Богат Беден

Бързия

Бързия ул. Петроханска 98

Богат Беден

Монтана

ул. Индустриална 20

Богат Беден

Монтана

ул. Индустриална 20

Брих-7

Долни Дъбник

ул. Васил Левски 18

Везни

Ловеч

ул.Търговска 107

Везни

Ловеч

ул. Райна Княгиня 3

Везни

Ловеч

ул. Търговска 32

Венелин Боянов

Враца

ул. Драган Цанков 6

Вселена

Мездра

Стефан Караджа 1

Вселена

Белене

ул. България 33

Вселена

Луковит

ул Вазраждане 85

Вселена

Угърчин

ул. Васил Левски

Вселена

Червен бряг

ул. Стефан Караджа 12

ГУМ Стефани

Бяла Слатина

ул. Хр.Ботев14

Европа

Плевен

жк. Сторгозия 51-Е

Европа

Плевен

жк. Дружба. бл.124

Европа

Плевен

жк. Сторгозия.бл.97А

Жизел

Монтана

ул. Парта 51Б

Жизел

Монтана

ул. Макгахан 1

Жизел

Монтана

ул. Беглешки мост 4

Зорница

Козлодуй

ул. Освободител 49

Зорница

Козлодуй

ж.к. 1 до блок 9

Корона

Козлодуй

Автогара

Корона

Козлодуй

ул. Симеон Русков

Корона

Бяла Слатина

ул. Захари Стоянов 1А

Косаня Мизия

Мизия

Георги Димитров 45

Лайф

Плевен

ж.к Сторгозия бл.63

Лайф

Плевен

ул. Цар Самуил 138

Лайф

Плевен

ул. 3-март

Лайф

Плевен

жк. Дружба 420

Лайф

Плевен

ул. В.Априлов 14

Лайф Радости

Плевен

ж.к. Сторгозия 82А

Лайф Риб Маркет

Плевен

ул. П.Р.Славейков

Лайф Троян

Троян

ул. Димитър Икономов - Димитриката 53

Лайф

Козлодуй

Ул.Кирил и Методий 6

Лайф

Червен бряг

ул. Иван Вазов

Ларго

Монтана

Амтим 1

Ларго

Монтана

бул.Монтана 28

Мат маркет

Бойчиновци

Георги Димитров 59

Мираж 2006

Плевен

ул. Крали Марко 3

Младен Илиев

Враца

ул.Никола Симов 1

Пацони

Русе

бул. Цар Освободител 113А

Пекин

Белене

ул.Фердинанд Дечев 5

Румяна Мирчева

Ловеч

жк. Младост с/у бл.302

СИ ТИ ЕС

Враца

ул. Славянка

Стефани

Бяла Слатина

м/у ул. Хан Крум и Д. Благоев

Текон

Оряхово

ул. Андрей Чапразов 1725

Текон

Селановци

ул. С.Румянцев 11

Финес

Благоевград

ул. Крали Марко 1

Финес

Ботевград

пл. Саранск 18

Финес

Враца

комплекс Дъбника

Финес

Мездра

к-с Роял ет.1

Финес

Монтана

к-с Нова Деница ет.1

Финес

Перник

МОЛ Перник ет1

Финес

Троян

ул. Васил Левски 75

Финес

Враца

Търговска 1А

Фреш

Видин

ул.Княз Борис 21

Фреш

Видин

ул.Герго Божинов 2

Фреш

Видин

Ал.Хаджиспасов 7

Фрукт Н

Видин

Яворов 2

Фрукт Н

Видин

княз Борис 1 21

ЦБА Ръжгев

Белене

ул. Малчика бл.342

Пацони

Русе

ул.Карамаджаков 4

Пацони

Русе

ул.Байкал 4

Пацони

Тутракан

ул.Гео Милев 3

Пацони

Русе

ул.Липник 106

Пацони

Русе

ул.Чипровци 25

Пацони

Исперих

ул.Васил Левски

Пацони

Русе

ул.Борисова 88

Пацони

Русе

ул.Янтра 4

Пацони

Русе

кв.Друбжа 3 ДАМЕ ГРУЕВ 2

Пацони

Мартен

ул. Христо Смирненски 9

Пацони

Русе

ул.Мария Луиза 1

Пацони

Русе

ул.Цар Освободител 120

Пацони

Русе / Николово

с. Николово, Местност над село

Пацони

Русе

кв.Дружба 3

Пацони

Русе

кв.Дружба 1

Пацони

Русе

ул.Цар Асен 26

Пацони

Кубрат

ул.Цар Освободител 4

Пацони

Русе

Ул. Александър Стамболийски 2

Пацони

Русе

ул. Христо Ботев 13

Пацони

Цар Калоян

ул.Освобождение

Пацони

Русе

бул. Цар Освободител 113А

Пацони

Две могили

ул. България 93

Пацони

Русе

ул.Тулча 15

Пацони

Ветово

ул.Съединение 5

Лозана

Исперих

ул.Васил Левски 145

Лозана

Исперих

ул. Хан Аспарух 22

Лозана

Исперих

ул.Хан Аспарух бл.2

Супермаркет Едеа

Русе

бул. Липник 121

ЕГЕ Разград

Разград

ул.Хайдут Сидер 2

ТТ Маркет

Русе

Липник 121Б

ТТ Маркет

Русе

Александровска 20

ТТ Маркет

Русе

ул.Хан Крум 6

ТТ Маркет

Русе

ул. Плиска 52

Орион 1914

Русе

Ул. Подздам 1

Орион 1915

Русе

Ул. Георги КараМаждраков 1

Орион 1916

Русе

Ул. Чипровци. бл. Колос

Орион 1917

Русе

Ул. Плиска 4

АБС

Разград

жк. Орел

АБС

Разград

ул.Кирил и Методий 1

АБС

Разград

ул. Димчо Дебелянов 2А

АБС

Разград

ул.Бели Лом 55

АБС

Разград

ж.к. Лудогорие

Даниела Николова

Свищов

ул. П.Евтимий 67

Даниела Николова

Свищов

ул. Цар Освободител 96

РКС Басарбово

Русе

ул.Свети Кирил и Методий 69

РКС Пиргово

Русе

ул.Пиргово 36

РКС Семерджиево

Русе

ул.Камчия 2

РКС Сваленик

Русе

ул.Демокрация 1

РКС Бъзън

Русе

ул.Свети Кирил и Методий

Каприз Свищов

Свищов

ул.П.Евтимий 103

Аднан Кяшиф

Кубрат

ул.Иван Вазов 1А

Аквилон Свищов

Свищов

ул. Киряк Цанков 163

Ками

Разград

жк.Орел к-с Брезите

Ками

Разград

Ул. Арда 2

Ками

Разград

ул.Никола Икономов 11

Ками

Разград

ул.България 20

Ками

Разград

Ул. Хан Кубрат 1

Мира Маркет

Кубрат

Ул. Цар Освободител 20

Терамаркет

Разград

ул.Княз Борис 80

Жокей

Две могили

ул.Христо Ботев 14

Правда Коп Щръклево

Русе

Център

Пристис Комерс

Русе

кв.Средна Кула

Айс маркет (Раданс рампа)

Русе

Пазара

Айс Маркет

Русе

ул.Тича 20

Айс Маркет

Русе

Ул. Пирот 18

Овис

Русе

кв.Долапите

Овис

Русе

кв.Долапите

Лактен

Ветово

ул. Иван Вазов 7

Глушкови Николово

Русе

Ул. Плиска 53

Александра

Тутракан

ул.Дунав 2

Це-Ем Русе

Русе

ул. Плиска 89

Абсолют

Левски

ул.Хан Аспарух 1а

Абсолют

Бяла черква

ул. Бачо Киро 78

Абсолют

Левски

ул.Малчика 14

Абсолют

Павликени

пл. Стефан Караджа 16

Абсолют

Павликени

бул. Руски 63

Абсолют

Павликени

Ал. Стамболийски

Абсолют

Левски

ул.Кирил и Методий 33

Диди козметикс

Стражица

ул.Михаил Друмев 4

Макс марк

Горна Оряховица

ул. Раховец 1

Макс марк

Горна Оряховица

Цар Освободител 5

Макс марк

Горна Оряховица

ул.Наум Охридски 2

Маркет Централ

Дебелец

ул. Патриарх Евтимий 50

Маркет Централ

Дебелец

ул.Патриарх Евтимии 50

Нивен

Габрово

ул. Николаевска 86

Нивен

Габрово

ул. Свишовска 71

Нивен

Габрово

ул. Брянска 96

Нивен

Габрово

ул. Ястребец 1

Нивен

Габрово

ул. Ст. Караджа 5

Нивен

Габрово

ул. Найден Геров 10

Нивен

Габрово

ул. Никола Войновски 30

Нивен

Габрово

ул. Орловска 104

Нивен

Габрово

ул. Свищовкса 101

Нивен

Габрово

ул.Христо Смирненски 33

Нивен

Габрово

бул. Столетов 59

Нивен

Габрово

бул. Магильов срещу Тера Мол

Нивен

Габрово

ул.Кирил и Методий 10

Нивен

Габрово

ул. Скобелевска 26

Нивен

Габрово

ул. Прохлада 5

Нивен

Габрово

бул.Трети Март 52

Нивен

Габрово

бул. Столетов 117

Нивен

Габрово

ул.Ястребец 1

Нивен

Габрово

ул. Николаевска 25

СВА Пишмана

Велико Търново

ул.Емилиян Станев 9

СВА Полиция

Велико Търново

ул.Бачо Киро 16

СВА-Макс Марк

Горна Оряховица

ул.Вичо Грънчаров 10

СВА-Сидни

Горна Оряховица

ул.Ангел Кънчев 47

Стиви

Велико Търново

кв. Бузлуджа, ул. Георги Живков 1

Стиви

Велико Търново

Триъгълника, проф. Илия Янулов 2

ТИМ

Велико Търново

ул.България 70

ТИМ

Велико Търново

Ул. Мармалийска 37

Царица Елена 1

Елена

ул. Ил. Макариополски 9

Царица Елена 2

Елена

ул. Ил. Макариополски 3

ЦБА-Лотос

Горна Оряховица

ул.Петко Р. Славейков 27

ЦБА-Свима

Велико Търново

Картала, ул.Стоян Михайловски 7

Централ 94

Самоводене

Полтава 45

Централ 95

Ресен

ул. Васил Коларов 25

Beauty Home

Пловдив

бул. Александър Стамболийски 33

Кристи

Казанлък

бул. 23 ПШП 31

Кристи

Казанлък

ул. Петко Влаев № 40

Кристи

Казанлък

ул. Ген. Радецки № 5

Кристи

Казанлък

ул. Орешака № 53

Адлер Апа ООД

Баня

общ. Карлово, гр. Баня

Айсберг

Карлово

бул. Освобождение 15

Алан Маркет

Харманли

ул. Марин Велев 1

Аликанте Комерс

Сърница

ул. Свобода 15

Аргис

Първомай

ул. Княз Борис І №31

Аргис

Първомай

ул. Орфей 2

Аргис

Първомай

ул. Спартак 11

Аргис

Първомай

ул. Христо Ботев 1А

Аргис

Първомай

ул. Студенец 2

Арда

Димитровград

бул. Димитър Благоев 29

АСИКО

Пазарджик

бул. Георги Бенковски 102 Б

АТЛАС

Раднево

ул. Валентина Терешкова 7

БББ

Асеновград

ул. Хан Крум 19

БББ

Пловдив

ул. Младежка 30

БББ

Асеновград

ул."Цар Иван Асен 2" 55

БББ

Пловдив

ул. Пере Тошев 3

Братя Неделеви

Стамболийски

ул. "Въча" - Автогара

Братя Неделеви

Стамболийски

жк. "Хранителна фабрика"

Братя Неделеви

Стамболийски

ул. "Демокрация" 11

В и Д Дерменджиеви Калояново

Калояново

ул. Асен Гаргов

Валдим

Труд

ул. Никола Петков 12В

Валентино

Раковски

ул. Ягода 1а

Велвет ДЗЗД

Хасково

ж.к. Орфей, к-кс Веспрем №10А

Велвет ДЗЗД

Хасково

ул. 22 Септември, до бл. 12

Велвет ДЗЗД

Хасково

бул. България 116

Велвет ДЗЗД

Хасково

ул. Търговска 4

Велвет ДЗЗД

Димитровград

ул. "Патриарх Евтимий" 16А

Веливан

Пловдив

ул. Лъджене 21

ВЕРЕЯ

Казанлък

ул. ПШП 1

Виджи

Пловдив

ул Босилек 3

Галинео

Брестник

ул. Спартак 2

Партньори България ЕООД

Кърджали

ул. Ген. Чернозубов № 28

Гранде-15 ЕООД

Любимец

ул. Републиканска 42

Гьоков Патриарх Евтимии

Димитровград

ул. Патриарх Евтимии 14 а

Даковски

Нова Загора

ул.Кънчо Чамов 23

Дани

Панагюрище

ул. Петър Карапетров

Дани

Панагюрище

ул. Орчо Войвода

Данчо Любенов

Девин

ул. Родопи 20

Данчо Любенов

Девин

ул. Дружба 6

Данчо Любенов

Девин

ул. Александър Костов 4

Данчо Любенов

Пловдив

ул. Димитър Талев 2Б

Деянов и Синове

Смолян

ул. Заводска 9А

Джи Пи и Сие

Панагюрище

ул. Макгахан 4

Джордж Г ЕНД Г - ЕООД

Любимец

ул. Патриарх Евтимий 4

Дкв - 2012 - ЕООД

ХАСКОВО

ул. Г. Кирков 56

Елит Комерс

Велинград

ул. Булаир 1А

Емси-Си

Пловдив

бул. Кукленско шосе 12А

Ен Ес Екс

Панагюрище

ул. Нистор Ружеков 1А

Енди-Син ЕООД

Димитровград

ул. Ромен Ролан 11А

Енев БД ЕООД

Раднево

ул. Загорска 4

Енерджи

Пазарджик

ул. Христо Ботев 18

Енерджи

Пазарджик

ул. Мусала 9

Есет

Симеоновград

ул. Княз Батемберг 3

Есет

Симеоновград

ул. Цар Освободител 7

Ескейп

Септември

бул. България 67

Еуро-7

Гълъбово

ул. Ал. Стамболийски 5

Жанет Свиленград

Свиленград

ул. Панайот Хитов 2

Женя Комерс 2017 - ЕООД

Казанлък

ул. Съединение 4

ЖУДИ ООД

Брестник

ул. Иван Вазов 1А-град

Ивис Асеновград

Асеновград

площад Академик Хайтов 19

Изток

Казанлък

ул. Ал.Батемберг 4

Итали

Бегунци

с. Бегунци, общ. Карлово, ул. Първа 34

Итали

Христо Даново

ул. Васил Левски

Итали

Баня

ул. Карловска 19а

Итали

Васил Левски

с. Васил Левски, общ. Карлово, ул. 1-ва №14

Итали

Ведраре

с. Ведраре, общ. Карлово, ул. 1-ва №1

Итали

Войнягово

с. Войнягово, общ. Карлово, ул. Георги Бенковски 32

Итали

Дъбене

с. Дъбене, общ. Карлово, ул. 1-ва №38

Итали

Иганово

с. Иганово, общ. Карлово, ул. Георги Димитров 2

Итали

Каравелово

с. Каравелово, общ. Карлово, ул. Герги Димитров 61

Итали

Карлово

бул. Освобождение

Итали

Карлово

ул. Ген. Скобелев 1

Итали

Карлово

ул. Ал.Стамболийски 74

Итали

Карлово

ул. Меден Дол 17

Итали

Климент

с. Климент, общ. Карлово, ул. 1-ва №31

Итали

Розино

с. Розино, общ. Карлово, ул. Христо Ботев 45

Итали

Соколица

с. Соколица, общ. Карлово, пл. Шипка 8

Итали

Сопот

ул. Ганчо Попниколов 1 А

Итали

Сопот

ул. Иван Вазов 9

Итали

Пловдив

ул. Дакова 1

Капри

Димитровград

ул. Хр. Г Данов 8-в

Партньори България ЕООД

Кърджали

кв. Възрожденци, бл. 62

КИМ - Венцислав Земярски

Раковски

ул.Петър Богдан 53

КОЕВИ ЕООД 2

Раднево

УЛЖЕЛЬО ДИЧЕВ 3, БРАВО 2

Крес

Смолян

ул. Родопи 59

Кристи

Казанлък

бул. 23 ПШП № 31

Кристи

Казанлък

Крън, ул. Петко Влаев 40

Кристи

Казанлък

ул. Ген. Радецка 5

Кристи

Казанлък

ул. Орешака 53

Кума Лиса

Сопот

ул.Иван Вазов 15

Лазур

Пещера

ул. Христо Ботев 4

Лазур

Пещера

ул. Св. Константин 40

Лазур

Пещера

пл. Никола Докторов 1

Лазур

Пещера

ул. Михаил Такев 21

Лазур

Батак

ул. Априлци 40

Лазур

Пещера

ул. Симеон Налбант 1

Лазур

Радилово

с. Радилово, ул. Георги Ангелиев 44

Лекси

Пловдив

ул.Капитан Райчо 56

Лекси

Пловдив

бул.Марица 19

Лекси

Пловдив

Смирненски бул.Пещерско шосе 58

Лекси

Пловдив

Смирненски ул Царевец

Лукси 61

Панагюрище

ул. Георги Бенковски 33

Магазин Орехчето

Първомай

ул.Константин Величков 4

Магазин Орехчето

Първомай

ул.Княз Борис 1

Магдалена Танева ЕТ

Стара Загора

ул. Августа Траяна 22

Маго

Първомай

ул. Черноризец Храбър 6Б

Маго

Първомай

ул. Стара планина 1

Маракан

Пловдив

ул. Радецки 45

Маракан

Сърница

ул. Свобода 13

Мистик

Мокрище

ул.Първа 46А

Модена

Пловдив

ул.Брезовска

Модена

Пловдив

ул.Пантелей Генов 3

Нон стоп Енерджи 2

Пазарджик

ул. Стоян Ангелов 119

ОАЗИС 3

Стара Загора

Ул.Ген Столетов 90

Омега

Карлово

ул.Дъбенско Шосе 1

Омега

Карлово

ул. Генерал Заимов 28

ОРХИДЕИ БГ ЕООД 3

Стара Загора

ул. Кирил и Методий, до читалище Кл. Охридски

ПАЗАР

Казанлък

ул.Славянска 8

Перфект- 6 ЕООД

Кърджали

ул. Сан Стефано 2Б

Перфект- 6 ЕООД

Кърджали

ул. Стефан Караджалов 22

Пк Дуванли

Дуванли

ул.Демокрация

Пламекс

Стара Загора

кв.Индустриален

ПМ Маркет Пазарджик

Пазарджик

ул.Втори Януари 5

Полистарс

Велинград

бул. Съединение 89

ПРИМА ЕООД

Пловдив

ул. Кавала 6, център

Прогрес 77

Пловдив

ул. Георги Раковски 4

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Найчо Цанов 36А

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Димитър Греков

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Кочо Честименски 13

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Петър Бонев 17Б

Промо Маркет

Пазарджик

кв. 10, ул. Яков Матакиев 3а

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Люлин 6

Радоник ООД

Казанлък

ул.Лилия 4

Севън Ес

Стара Загора

ул.Пазарска 2

Севън Ес 2

Стара Загора

ул. Пазарска 13

Севън Ес Н.Загора

Нова Загора

ул. П. Енев 63

Селект ООД

Димитровград

ул.Ал. Стамболийски 4А

Селчо

Асеновград

ул.Съединение 22

Си Би ЕС

Стара Загора

Железник Загорка

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Отец Паисий

Си Би ЕС

Стара Загора

ул.Граф Игнатиев 59

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Димитър Наумов

Си Би ЕС

Стара Загора

бул. П. Евтимий

Си Би ЕС

Казанлък

кв. Васил Левски 48

Си Би ЕС

Раднево

ул. Г. Димитров 21

Си Би ЕС

Стара Загора

бул.Симеон Велики 1

Си Би ЕС

Стара Загора

ж.к. Студентски град, овщ. 7

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Младост 25, поща

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Хр. Ботев и Ан. Кънчев

Си Би ЕС

Стара Загора

кв. Три чучура 109

Си Би ЕС

Стара Загора

кв. Три Чучура

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Спортна до пл. Берое

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Патриарх Евтимий 80А

Си Би ЕС

Нова Загора

ул. Патриарх Евтимий 31

Сигма

Цалапица

ул.Кирил и Методий 11Б

Сити

Съединение

ул.Ал Стамбокийски 34

Слънчеви лъчи

Пловдив

Кючук Париж ул.Михалаки Георгиев 25

Слънчеви лъчи

Пловдив

Кючук Париж ул.Н.Вапцаров 23

Супермаркет БББ Асеновград 1

Асеновград

ул.Христо Ботев 76

Супермаркет Валентино

Раковски

ул. "Васил Левски" 2а

Супермаркет Елина Първенец

Пловдив

ул. Съединение

Супермаркет Марина

Варвара

ул.Деведест и осма 2

Супермаркет Стопчето

Пловдив

ул. Георги Данчов 16

Супермаркета

Стара Загора

ул.Ген. Столетов 70

Съни Фемили Маркет ООД

Баня

гр. Баня, бул.Байкал 27

Тарита

Пазарджик

ул.Болнична 415

Тарита

Пазарджик

ул.Завоя на Черна 11

Тарита

Пазарджик

ул. Мария Шутич

Тарита

Пазарджик

ул.Райко Алексиев 19

Тони

Кърджали

ж.к.В-ци ул.Хр.Данов 1

Тони

Кърджали

ж.к В-ци бул.Хр.Ботев 47

Топчо

Пловдив

ул.Рая 7

УНИВЕРМАГ

Казанлък

ул.Ал.Батемберг 1

Фаворит

Съединение

ул. Александър Стамболийски 17

Фламинго

Стара Загора

ул.Цар Симеон 28

Фламинго

Стара Загора

ул.Генерал Гурко 55

Фреш 1 Пловдив

Пловдив

ул.Гаврил Кръстевич 9

Фреш Марк Смирненски

Пловдив

ул.Копривките 2

Фреш маркет Прослав

Пловдив

ул. Елин Пелин 30

Фреш маркет Раковски

Раковски

ул."Петър Богдан"91

Фреш Маркет Свобода

Пловдив

бул. Свобода 20

Фреш маркет-Силиврия

Пловдив

ул.Силиврия 15А

Фреш маркет-Скопие

Пловдив

ул. Скопие 102

Цветан Ночев Говедаре

Пазарджик

ул. "23-та" 2

Чарита

Смолян

ул. Хан Аспарух 1

Чечосан

Смолян

ул. Доктор Петър Берон 11

Янко Перпериев

Смолян

кв. Устово, ул.Атанас Беров

Ясмин

Стара Загора

кв. Зора, Един център

Ясмин

Стара Загора

бул. Руски 5, м-н Класик

Ясмин

Стара Загора

кв. Три чучура до блок 30

Ясмин

Стара Загора

кв. Самара 3

Ясмин

Стара Загора

ул. 3 Чучура 7, с/у бл. 64

Диел Гризли

Перник

ул,Кракра 73

Диел Гризли

Перник

ул,Кракра бл.65 вх.А

Диел Гризли

Перник

кв.Проучване 4 ул.Одрин 1

Диел Гризли

Перник

ул,Батенберг 2 А

Диел Гризли

Перник

ул,Лом 3

Диел Гризли

Перник

ул,Димитър Благоев 35

Диел Гризли

Перник

ул,Искър 6

Диел Гризли

Перник

Тева до бл.22

Диел Гризли

Перник

кв.Калкас.ул.Захари Зограф 33

К Маркет

Радомир

ул.Райко Даскалов

Блян Маркет

Перник

ул.Юри Гагарин 10

Блян Маркет

Перник

кв.Изток

Блян Маркет

Перник

Тева

Манна иф

Перник

ул.Юри Гагарин 10

Канита-Анита Сергиева ЕТ

Брезник

ул.А.Михайлов 70

ГЕНИК

Кюстендил

бул.Цар Освободител 52

ГЕНИК

Кюстендил

кв.Запад, бл.95

ГЕНИК

Кюстендил

ул.Бузлуджа 102

ГЕНИК

Кюстендил

Цар Осовободител 7, до Езикова гимназия

Ухание

Благоевград

кв.Еленово

Ухание

Благоевград

Ж.К.Струмско

Граховски

Благоевград

ул.Свобода 10

АсиЯна

Сандански

ул.Стефан Станболов 70

Аромати

Петрич

ул.Цар Борис III. 46

Аромати

Сандански

Ул.Малашевска 10

АЦИ 95

Петрич

у.Места 22

Ст Аромат

Гоце Делчев

ул.Бяло Море 20

Сидер

Гърмен

ул.Десета 20

Надежда Крънчева

Разлог

Ул.Стефан Станболов 10

СТОМИ

Симитли

ул.Христо Ботев 32

СТОМИ

Благоевград

ул.Яне Сандански 1

КЕНТАВЪР ГРУП 2010 ООД

Гоце Делчев

Главен път Драма

Екстра БГ

Гоце Делчев

ул.Пирин 1

Клийн

София

гр. София, пазар Дружба 1

Клийн

София

гр. София, Дружба 2, бул Цветан Лазаров срещу Кауфланд

Клийн

София

гр. София, бул Граф Игнатиев 47

Клийн

София

гр. София,Овча Купел ул. Монтевидео, комлекс Даиски

Данима Да

Самоков

гр.Самоков, ул. Цар Симеон 60

Данима Да

Самоков

гр.Самоков, ул. Генерал Велянинов 27

Диа Си

Ихтиман

гр. Ихиман, ул Цар Самуил 37

Буров и Син

София

ФОНДОВИ ЖИЛИЩА УЛ. ПРАЖКА ПРОЛЕТ 9

Буров и Син

София

УЛ.ПЕРСЕНК 39

Буров и Син

София

УЛ.БОРЯНА 36

Буров и Син

София

БУЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 54

Дени 74

София

Надежда 2. ъгъла на ул Екс. Стефан и ул Недко Войвода

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ЖК.МЛАДОСТ СУ ОКРЪЖНА БОЛНИЦА

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ЖК. ОБЕЛЯ УЛ104 СУ БЛ.233

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ЖК.СВОБОДА УЛНАРОДНИ БУДИТЕЛИ СУ БЛ.39

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ЛОЗЕНЕЦ, УЛКРУМ ПОПОВ 64

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ЛЮЛИН 7 СУ БЛ. 702, СМАМ-ЛЮЛИН

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

КВ.РЕДУТА, УЛВЕЛЧО АТАНАСОВ №35

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

СМАМ-АРСЕНАЛСКИ, БУЛ АРСЕНАЛСКИ 65

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ЖК.НАДЕЖДА УЛКИРИЛ ДРАГАНОВ 46

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

КВ.РЕДУТА,УЛГМИНЧЕВ 28А

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ЖК.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, УЛРАЛЕВИЦА 64

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

УЛ.АЛСТАМБОЛИЙСКИ №30

Дени 2000

София

ЖККНЯЖЕВО, БУЛЦАР БОРИС LLL 282 СОФИЯ 1000 BGR

Дени 2000

София

ЖКДИАНАБАД, УЛМАРКО ТЕМНЯЛОВ ДО БЛ2А

Дени 2000

София

ЖКСЛАТИНА ПАЗАРА СОФИЯ 1000 БЪЛГАРИЯ

Дени 2000

София

ЖК ДРУЖБА 2, ДО БЛ 262

Дени 2000

София

БУЛХРИСТО БОТЕВ 24

Дени 2000

София

ЖКХИПОДРУМА БЛ105 СОФИЯ 1000 BGR

Аделаз ЕООД

Дупница

УЛ.Булаир 1

Аделаз ЕООД

Дупница

жк. Бистрица бл.10

Аделаз ЕООД

Сепарева баня

УЛ.ГЕРМАНЕЯ 23

Аделаз ЕООД

Бобов дол

УЛ.СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - СТОМАТОЛОГИЯ

Тонита

Дупница

срещу Спортна зала

Тонита

Кюстендил

цар Осовободител 105

Тонита

Самоков

бул.Искър 65

Fresh Market Своге

Своге

УЛ ИСКЪР 6В

Fresh Market Нови Искър 3

София

УЛИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ 164

Fresh Market Бенковски

София

КВБЕНКОВСКИ , УЛЛАЗАР МИХАЙЛОВ 65

Fresh Market Драгоман

Драгоман

УЛАЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2

Fresh Market Мрамор

София

ДО ПЛОЩАДА

Fresh Market Дондуков

София

УЛТРАКИЯ 2

Fresh Market Божурище -Голям

София

БУЛЕВРОПА 10

Fresh Market Сливница

Сливница

ПЛСЪЕДИНЕНИЕ 1

Fresh Market Казичане

София

УЛЦАР БОРИС III 21

Fresh Market Световрачане

София

УЛСОФИЙСКА №18

Fresh Market Годеч

Годеч

УЛАЛ СТАМБОЛИЙСКИ 1

Fresh Market Владая

Владая

УЛПЛИСКА 2

Fresh Market Петърч

Петърч

ПЛОЩАДА

ФРЕШ ИХТИМАН

ИХТИМАН

УЛ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 91

Fresh Market Чепинци

София

ПЛИНЖСОВЧАРОВ 2

Fresh Market Суходол

София

КВСУХОДОЛ , ПЛОЩАДА , УЛТРАЯН ТАНЕВ 32

Fresh Market Обеля

София

КВОБЕЛЯ , ПЛОЩАДА

Fresh Market Нови Искър 2

София

КВ. КУМАРИЦА, УЛ. СВЕТЛИНА 44

Fresh Market Горна Баня

София

ГОРНА БАНЯ, УЛПЕРУНИКА 1

Fresh Market Филопофци

София

КВФИЛИПОВЦИ

Fresh Market Ботевград

Ботевград

УЛ 3-ТИ МАРТ 68

Fresh Market Сапарева Баня

Сепарева Баня

УЛ ЧАВДАР ВОЙВОДА 2

Fresh Market Негован

София

УЛВАСИЛ ЛЕВСКИ

Fresh Market Божурище - 1

София

БУЛЕВРОПА 26

Fresh Market Нови Искър

София

КВКУРИЛО , УЛРОЗОВА ДОЛИНА16

Fresh Market Бухово

Бухово

УЛНИКОЛА БОНЕВ 14

Fresh Market Самоков

Самоков

КВ САМОКОВО ДО БЛ 30

Fresh Market Герман

София

УЛПАТРИАРХ ГЕРМАН 80

Freash Market Подгумер

София

ПЛОЩАДА

ДАР Никон Н05 Гоце Делчев

София

ЖК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ ЛУИ АЙЕР 36 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н14 Младост 3

София

ЖК МЛАДОСТ 3, ДО БЛ353 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н01 Лозенец

София

ЖК ЛОЗЕНЕЦ, УЛ МИЛИН КАМЪК 14 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н08 Хиподрума

София

ЖК ХИПОДРУМА, УЛ ВИДЛИЧ 12 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н06 Козяк

София

ЖК ЛОЗЕНЕЦ, УЛ КОЗЯК 21А СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н12 Златовръх

София

ЖК ЛОЗЕНЕЦ, УЛ ЗЛАТОВРЪХ 38 СОФИЯ 1000 BGR

ДАР Никон Н10 Банишора

София

ЖК БАНИШОРА, БУЛ ПОДП-К КАЛИТИН - МЕЖДУ БЛ 18 И 19 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н19 Христо Ботев

София

ГРАДИНКАТА НА БУЛ ХР БОТЕВ И УЛ КЛОКОТНИЦА

ДАР Никон Н17 Стрелбище

София

ЖК СТРЕЛБИЩЕ, БЛ 4 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н16 20 април

София

УЛ 20-ТИ АПРИЛ 32-40 СОФИЯ 1000 BGR

Роксан Своге 1

София

гр. Своге, бул. Искър 63

Роксан Своге 2

София

гр. Своге, ул. Цар Симеон 7

Роксан Сливница 2

София

гр. Сливница, ул. Константин Величков 7

Роксан Радомир

София

гр. Радомир, ул. Дупнишка 7

Роксан Самоков 1

София

гр. Самоков, ул. Македонска 32

Роксан Самоков 2

София

гр. Самоков, ул. Баба Фота 13

Роксан Етрополе

София

гр. Етрополе, ул.

Роксан Елин Пелин

София

гр Елин Пелин, ул. Елин Пелин 13

Роксан Берковица

София

г, ул. Александровска 7

Ремедиум 4

София

гр. София, ул. Денкоглу 34

Ремедиум 5

София

гр. София, ул.Тарас Шевченко 11-13

Ремедиум 7

София

гр. София, ул. Гео Милев, бл. 34

Ремедиум 10

София

гр. София, ул. Борис Христов 2А

Ремедиум 12

София

гр. София, кв. Младост 2, бл. 272

Ремедиум 14

София

гр. София, кв. Дианабад бл. 66

ремедиум 11

София

гр. София, ул. 8 ми декември

Ремедиум 13

София

гр. София, бул. Тодор Каблешков 68

Капитал Бистрица

София

с. Бистрица - център, магазин 8-9, с/у Промаркет

Капитал Слатина

София

гр. София, ТК Слатина/закрит базар, магазин 28

Капитал Вакарел

София

гр. Вакарел

Капитал Македония

София

гр. София, бул. Македония 28

Капитал Малдост

София

гр. София, жк. Малдост 3, трафопост до бл 352

Капитал Овча купел

София

гр. София, жв. Овча купел 2, предпоследна спирка на 102, с/у бл. 13

Капитал Горубляне

София

гр. София, кв. Горубляне, ул. Деян Попов 4

Капитал Лозен

София

с.Лозен, ул. Съединение 35

Капитал Казичене

София

с. Казичене, ул. Цар Борис III 41

Капитал Орландовци

София

гр. София, ул. Мара Бунева 42

Капитал Симеоново

София

гр. София, кв. Симеоново, бул. Сименовско шосе 162

М ен Б брадърс 2022 ООД

Казанлък

ул. Ген.Радецки 5

Дейзи фууд

Казанлък

ул. Константин величнов 9

Дейзи фууд

Казанлък

бул. Освобождение 1

Караенев Делта Трейд ЕООД

Пловдив

ул. Цар Асен 39

Караенев Прима Трейд ЕООД

Пловдив

ул. Брезовска 65

Караенев Трейдинг ЕООД

Пловдив

ул. Зефир 4

Супермаркет Стопчето

Пловдив

ул. Барикадите 6, вх.В

Минчо Евтимов

Асеновград

ул. Княз Борис 12

Минчо Евтимов

Асеновград

ул. Княз Борис 11

Стоянка Николова

Огняново

ул. Св.Св.Кирил и Методий 24

Ситирей

Мало Конаре

ул. Шеста 3

Си Марк

Брацигово

ул. Трети Март 10

Тимонов

Стряма

ул. Васил Левски 85

Си Би Ес 09

Чирпан

бул. Д.Благоев 2

Селект ООД

Хасково

ул. Веспрем 5

Болеро 5 Черноморец

Черноморец

ул. Струма 3

Едеа

Шумен

бул. Съединение 116

Печеливши

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

* Изображенията на наградите са илюстративни