Купи продукт по избор в периода от 01.09.2021 - 31.10.2021

Регистрирай номера на касовия бон тук или със SMS на номер 1992*

Разбери веднага дали печелиш 1 от 1000 плюшени играчки Емечо или участваш за спечелването на 1 от 100 карти на стойност 100 лв.

Регистрирай се!

Играта приключи на 31.10.2021 г.

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ

OK

Как да участвам?

Купи продукт по избор в периода от 01.09.2021 г. - 31.10.2021 г.

Регистрирай номера на касовия бон тук или със SMS на номер 1992*

Разбери веднага дали печелиш 1 от 1000 плюшени играчки Емечо или участваш за спечелването на 1 от 100 карти на стойност 100 лв.

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Награди

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „EMEKA“


1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „EMEKA“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, п.к. 9700, бул. Мадара № 48 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1816, ул."Коломан" № 6, Бизнес център Интерленд, ет. 2, ап. офис 2, email: office@mateadvertising.bg и телефон за получаване на информация за играта: 0882618989 (според тарифния план на абоната) в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.emeka.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се съгласяват с Правилата и се задължават да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.emeka.bg. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки на Организатора – „EMEKA“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 01.09.2021г. и продължава до 23:59 часа на 31.10.2021 г.

2.2. Играта се провежда единствено в търговски обекти, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти под търговска марка “ EMEKA.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 :

Да закупи в периода на Играта продукт/и под търговска марка „ЕМЕКА“ от търговски обект, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2 :

Да регистрира, чрез SMS на кратък номер 1992 (стойността на един SMS е 0,30 лева с ДДС за абонати на А1 и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор) или безплатно, на интернет страницата на Играта - www.emeka.bg, номера на касовия бон за извършената покупка.

При регистрация на интернет страницата на Играта участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон за покупката от Стъпка 1 (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта);

Важно! Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт под търговска марка „ЕМЕКА“! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект, находящ се на територията на Република България!

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.emeka.bg.

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

5.4. Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са:

а) МАЛКА НАГРАДА:Плюшена играчка - мечок Емечо с дължина около 50 см. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 1000 броя играчки от посочения тип. Всяка седмица от периода на Играта ще бъдат раздадени по 125 броя играчки.

б) ГОЛЯМА НАГРАДА: Предплатена карта подарък Edenred Mastercard, заредена със 100 лв. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 100 броя карти подарък от посочения тип. Всяка седмица от периода на Играта ще бъдат раздадени по 10 броя карти подарък, с изключение на последната седмица от периода на Играта, когато ще бъдат раздадени 20.

6.2. Уведомяваме Ви, че получаването на ГОЛЯМА НАГРАДА подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.4. Пояснения относно карта подарък Edenred Mastercard:

6. 4 .1. Използването на картата подарък се подчинява на Общите условия на Edenred Mastercard Карта подарък с двоен интерфейс, които спечелилите приемат с използването на картата.

Важно! Спечелилите трябва да активират картата подарък чрез обаждане на тел. номер 02 / 974 02 20, в работно време от понеделник до петък: от 9:00 до 18:00 или чрез посещение на интернет адрес www.myedenred.bg, преди да могат да я използват.

6. 4 .2. Картата подарък Edenred Mastercard може да бъде използвана за покупки във всички търговски обекти на територията на Република България, които приемат Mastercard, включително и онлайн покупки. Картата не може да бъде използвана за теглене на пари в брой.

6. 4 .3. Картата подарък може да бъде използвана само в рамките на нейния срок на валидност, който е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива.

6. 4 .4. В определени случаи е възможно да бъдат начислени различни такси, като такса за трансакции в чужбина и такса за неактивност (в случай че картата не се използва за осъществяване на трансакции за период от 6 календарни месеца). Тези такси ще бъдат приспадани от наличността по съответната карта. За повече информация можете да посетите интернет страниците, посочени в т. 6.2.1.

7. Теглене и обявяване на печелившите

7.1. Общи правила за двата вида награди:

7.1.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

7.1.2. Един участник има право да прави до 2 (две) регистрации на ден. Всяка следваща регистрация се счита за невалидна и не дава право на участие в Играта.

7.1.3. Един участник има право да спечели само по една награда от вид за целия период на Играта.

7.1.4. Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „EMEKA“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившия касов бон на куриера. Задължително условие е на касовия бон да е изписано името на закупения продукт „EMEKA“. Като изключения се приема касов бон с допълнително изписване имената на закупения продукт от касиера в съответния търговски обект. В този случай, касовият бон трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния търговски обект. При условие, че участник е спечелил награда с касов бон, който не отговаря на описаните в предходните изречения условия, като последно изключение се допуска участникът да изпрати на Изпълнителя снимка на касовия бон и закупения/ите продукт/и EMEKA. Въз основа на получената снимка, Изпълнителят може да приеме регистрация като валидна.

7.1.5. Не се допуска участие с касов бон, който е издаден от търговски обект извън страната.

7.2. Теглене на печелившите за МАЛКА НАГРАДА

7.2.1. Разпределението на МАЛКИТЕ НАГРАДИ ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. Всички печеливши касови бонове не участват в следващи тегления.

7.2.2. Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0882618989, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

7.2.3. Когато печелившите участници са се регистрирали за участие с изпращането на SMS съобщение на кратък номер 1992 същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, чрез който са извършили регистрацията си, че са били изтеглени за печеливши. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, печелившият участник трябва да попълни контактната форма, като посочи: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.emeka.bg. В случай че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

7.2.4. Освен печелившите участници във всяко теглене, ще бъдат изтеглени и 3 (три) резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.2.2, съответно в т.7.2.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи на куриера печелившия касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.2.2, съответно в т.7.2.3 начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.2.2 или в т. 7.2.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

7.3. Обявяване на печелившите за МАЛКА НАГРАДА

Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg, до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

7.4. Теглене на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА

7.4.1. Тегленето на печелившите за ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извърша ежеседмично, на случаен принцип, чрез специално разработен от Изпълнителя софтуер. В периода от 06.09.2021 г. до 01.11.2021 г., на случаен принцип ще се изтеглят по 10 броя карти подарък, с изключение на последното теглене в Играта, когато ще бъдат изтеглени 20 броя карти подарък, измежду всички участници, успешно регистрирали се за участие до момента на тегленето и отговарящи на условията на Играта. От всяко седмично теглене за ГОЛЯМА НАГРАДА се изключват регистрациите на касови бонове, които вече са били изтеглени за печеливши при тегленето на МАЛКА НАГРАДА.

ПЪРВО ТЕГЛЕНЕ: 06.09.2021 – 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ВТОРО ТЕГЛЕНЕ: 13.09.2021 – 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ТРЕТО ТЕГЛЕНЕ: 20.09.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ЧЕТВЪРТО ТЕГЛЕНЕ: 27.09.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ПЕТО ТЕГЛЕНЕ: 04.10.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ШЕСТО ТЕГЛЕНЕ: 11.10.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

СЕДМО ТЕГЛЕНЕ: 18.10.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ОСМО ТЕГЛЕНЕ: 25.10.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ДЕВЕТО ТЕГЛЕНЕ: 01.11.2021– 20 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

7.4.2. Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

7.4.3. Когато печелившите участници са се регистрирали за участие с изпращането на SMS съобщение на кратък номер 1992 същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, чрез който са извършили регистрацията си. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, печелившият участник ще трябва да попълни контактната форма, като посочи: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.emeka.bg. В случай че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

7.4.4. Освен печелившите участници, при всяко теглене, ще бъдат изтегляни и по 3 (три) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в е описано в т.7.4.2, съответно в т.7.4.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.4.2, съответно в т.7.4.3 начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в точки т.7.4.2, съответно в т.7.4.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка.

7.4.5. Обявяване на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА - Обявяването на печелившите се извършва в деня на тегленето. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтегления за печеливш телефонен номер на участника със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

8. Доставка на наградите

8.1. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

8.2. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

9. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

9.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.emeka.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

9.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Играта. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратени SMS-и.

9.4. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

9.5. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

9.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен в случаи на умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

9.7 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

9.8. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

9.9. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

9.10. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

9.11. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

10. Прекратяване на Играта

10.1 . Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.emeka.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

11. Защита на личните данни

11.1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

11.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност, от съответния участник се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.emeka.bg в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

11.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

11.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

11.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за Играта и предоставени на участниците при регистрация.

11.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.emeka.bg.

11.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

11.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

12. Разни

12.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

12.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните Правилата за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

Печеливши

Избери награда и виж печелившите.

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!